Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

         На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.04.2020 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

                 - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                 - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                 - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                 - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

            - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.04.2020 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Главиница (2014-2020 год.) за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план  за  ПИ с идентификатори 15031.8.126, 15031.8.101 и 15031.8.130 в землището на гр.Главиница и ПИ с идентификатори 35554.1.23 и 35554.1.101 в землището на с.Калугерене, общ. Главиница, находящ се извън границите на урбанизирана територия за изграден обект „Базова станция 4561 Главиница“

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Главиница за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на План за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2021 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Избор на Обществен съвет за социално подпомагане.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разни

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат