Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 10.03.2020 год. /вторник/ от 09:00 часа, свиквам извънредно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на решение №34 от Протокол №4/29.01.2020г. за даване на съгласие Община Главиница да участва като партньор на СУ”Васил Левски”гр.Главиница  при подаване на проектно предложение  към МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на решение №35 от Протокол №4/29.01.2020г. за даване на съгласие Община Главиница да участва като партньор на ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр.Главиница  при подаване на проектно предложение  към МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

 

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат