Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.01.2017 год. /петък/, свиквам редовно заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа
- Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 14:00 часа.


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.01.2017 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
1. Разглеждане на докладна записка относно: Промяна наименованието на социалните услуги на територията на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация гр. Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Главиница за 2017 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Оптимизация на мрежата от Детските градини на територията на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
6. Разглеждане на докладна записка относно: Отмяна на Наредба №11 от 21.01.2009г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница и приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
7. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2017 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
8. Разни


Председател на Общински съвет - Месут Алиш

 

Печат