Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 05.02.2020 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянната комисия към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 15:00 часа;

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 10.02.2020 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 10:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 10:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 10:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 10:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 10:00 часа.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 12.02.2020 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане Бюджета на Община Главиница за 2020 год.

Проект!https://glavinitsa.bg/bg/m-budjet/1127-2020.html

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разни

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат