Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

  На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.01.2020 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

               - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

               - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

              - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

              - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

              - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.01.2020 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Годишен отчет за 2019 год. за изпълнение на Програмата за управление на общината за срока на мандата 2016-2019 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Главиница за периода 2019-2023 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Главиница за 2020 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет - гр. Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Промяна на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Сокол.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие Община Главиница да участва като партньор на СУ”Васил Левски”гр.Главиница  при подаване на проектно предложение  към МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

10. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие Община Главиница да участва като партньор на ДГ”Св.св.Кирил и Методий”гр.Главиница при подаване на проектно предложение  към МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

11. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на делегат и заместник-делегат от Община Главиница за участие в отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „Толерантност”.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

12. Разни

 

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат